Palvelumme

Palvelemme Sinua kaikenlaisissa lakiasioissa. Jokaisen toimeksiannon aluksi selvitämme siihen liittyvät taloudelliset riskit ja tarkistamme, onko Sinulla jutun hoitamisesta aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja kattava oikeusturvavakuutus tai mahdollisuus saada joko kokonaan tai osittain valtion kustantamaa oikeusapua. Huolehdimme puolestasi oikeusturvaedun tai oikeusavun hakemisesta.

Alla on esimerkkejä yleisimmin tarjoamistamme oikeudellisista palveluista. Ennakkosuunnittelun ja hyvin laadittujen sopimusten avulla on vältetty monta kallista riitaa. Vero-oikeudelliset näkökohdat huomioon ottamalla varmistamme, ettei Sinulle tule ikäviä yllätyksiä jälkikäteen. Siksi tarjoamme osaamisemme käyttöösi jo ennen riidan syntymistä. Asiasi jo riitauduttua autamme sovinnollisen ratkaisun löytämisessä. Mikäli sovinto ei syystä tai toisesta ole mahdollinen, avustamme sinua juttuusi liittyvässä oikeudenkäynnissä, oli kyse yleisissä tuomioistuimissa, hallinto- tai erityistuomioistuimissa taikka välimiesmenettelyssä käsiteltävästä asiasta.

Perheoikeus

Lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat. Huostaanottoriidat. Ositukset ja omaisuuden erottelut. Avioehtosopimukset, osituksen esisopimukset ja avoliiton varallisuusjärjestelyjä koskevat sopimukset.

Perintöoikeus

Perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot, testamenttien laadinta ja testamenttiriidat. Jäämistösuunnittelu.

Rikosasiat

Erityisesti yritystoimintaan, työ- ja virkasuhteisiin sekä vakaviin rikoksiin liittyvät vaativat rikosasiat, nuorten jutut sekä asianomistajien avustaminen.

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöihin liittyvät asiat

Asunto-osakkeen tai kiinteistön myyntiin, vuokraukseen, rakentamiseen tai korjaamiseen liittyvät asiat. Asunto-osakeyhtiöiden toimintaan ja päätöksentekoon liittyvät asiat. Hallinnanjakosopimusten ja yhtiöjärjestysten laadinta ja muutokset.

Sopimusoikeus

Sopimusperusteinen vahingonkorvaus. Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus. Sopimusten pätemättömyys. Sopimusten sovittelu. Velkasuhteet ja vakuudet. Vakuutussopimuksiin ja -korvauksiin liittyvät asiat.

Vahingonkorvausoikeus

Henkilö-, esine- ja taloudellisiin vahinkoihin liittyvät korvaus- ja vastuukysymykset.

Riitojen ratkaisu yleisten tuomioistuinten ulkopuolella

Välimiehenä toimiminen mm. Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisissa välimiesmenettelyissä. Sovittelumenettelyt joko toisen asianosaisen asiamiehenä tai molempien asianosaisten nimeämänä sovittelijana.

Sopimusten ja muiden asiakirjojen laadinta

Kauppa-, vaihto- ja lahjakirjat, edunvalvontavaltuutukset ym.